Проектиране и реализация

Фирма ПЛАНТИКА извършва консултанстки и проектанстки услуги в областта на интериорното и екстериорното озеленяване.

Услугите, които можем да Ви предложим:

Предпроектни проучвания и геодезическо заснемане

Идеен проект

 • Ситуация
 • Функционално зониране
 • Обемно-пространствена композиция – площна структура, концепции за алеи и настилки, растително оформление, градински архитектурни елементи и парково осветление
 • Обяснителна записка

Технически проект

 • Проект на алейната мрежа – котиран и трасиран
 • Дендрологичен проект – за дървесната, храстовата и цветната растителност
 • Проект за вертикално планиране
 • Проект за автоматизирана поливна система
 • Проект за парково осветление
 • Количествена сметка за видовете СМР (строително-монтажни работи)

Работен проект

 • Фрагменти и детайли
 • Разрези
 • Подробна количествена сметка
 • Спецификация на предвидените строителни и растителни материали

Експертни оценки (становища) на съществуваща растителност

Пълен набор от проектите, необходими в инвестиционното проектиране по част Паркоустройство и благоустрояване

Компютърни визуализации

визуализация озеленяване
визуализация озеленяване
визуализация озеленяване

Макети

Работим със съвременни графични технологии.

Реализираме ландшафтни проекти, изготвени от проектантите на фирмата или по готов външен проект. Благодарение на натрупания практически опит още в процеса на проектиране се отчитат сложните по съдържание компоненти на парковото изкуство, технологичните особености при изграждането и поддържането на зелените площи.