Проектиране и реализация

Фирма ПЛАНТИКА извършва консултанстки и проектанстки услуги в областта на интериорното и екстериорното озеленяване, включително съгласуване на инвестиционни проекти с общинска дирекция „Зелена система“ по част „Паркоустройство и благоустройство“.

 

Услугите, които можем да Ви предложим:

Предпроектни проучвания и геодезическо заснемане

Идеен проект

 • Ситуация
 • Функционално зониране
 • Обемно-пространствена композиция – площна структура, концепции за алеи и настилки, растително оформление, градински архитектурни елементи и парково осветление
 • Обяснителна записка

Технически проект

 • Проект на алейната мрежа – котиран и трасиран
 • Дендрологичен проект – за дървесната, храстовата и цветната растителност
 • Проект за вертикално планиране
 • Проект за автоматизирана поливна система
 • Проект за парково осветление
 • Количествена сметка за видовете СМР (строително-монтажни работи)

Работен проект

 • Фрагменти и детайли
 • Разрези
 • Подробна количествена сметка
 • Спецификация на предвидените строителни и растителни материали

Компютърни визуализации

Макети

Работим със съвременни графични технологии.

Реализираме ландшафтни проекти, изготвени от проектантите на фирмата или по готов външен проект. Благодарение на натрупания практически опит още в процеса на проектиране се отчитат сложните по съдържание компоненти на парковото изкуство, технологичните особености при изграждането и поддържането на зелените площи.