Проектиране и реализация

Фирма ПЛАНТИКА извършва консултантски и проектантски услуги в областта на интериорното и екстериорното озеленяване.

garden design

 • Ситуация
 • Функционално зониране
 • Обемно-пространствена композиция – площна структура, концепции за алеи и настилки, растително оформление, градински архитектурни елементи и парково осветление
 • Обяснителна записка

plant scheme

dendrology

 • Проект на алейната мрежа – котиран и трасиран
 • Дендрологичен проект – за дървесната, храстовата и цветната растителност
 • Проект за вертикално планиране
 • Проект за автоматизирана поливна система
 • Проект за парково осветление
 • Количествена сметка за видовете СМР (строително-монтажни работи)
 • Фрагменти и детайли
 • Разрези
 • Подробна количествена сметка
 • Спецификация на предвидените строителни и растителни материали
визуализация озеленяване

визуализация озеленяване

визуализация озеленяване

Работим със съвременни графични технологии.

Реализираме ландшафтни проекти, изготвени от проектантите на фирмата или по готов външен проект. Благодарение на натрупания практически опит още в процеса на проектиране се отчитат сложните по съдържание компоненти на парковото изкуство, технологичните особености при изграждането и поддържането на зелените площи.