ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ („Политика за личните данни)

„Плантика“ ЕООД  приема много сериозно и отговорно своята задача, като Администратор на лични данни на физически лица да ги защити по най-добрия начин.

С настоящата политика поясняваме по ясен и разбираем начин каква информация събираме и как процедираме при обработката на тази информация.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД, Регламентът), Законът за защита личните на данни, както и другите нормативни актове по прилагането им.

Прочетете внимателно настоящия текст преди да използвате услугите предлагани на www.plantica.bg. В случай, че не сте съгласни с някои от условията, изложени по-долу, не може да продължите да използвате този уеб сайт.

Настоящата политика се отнася за всички физически и юридически лица, които са клиенти на „Плантика“ ЕООД  и/или са регистрирани в нашия уебсайт www.plantica.bg, в случаите когато ни предоставят личните си данни чрез писмена или устна комуникация.

„Плантика“ ЕООД  запазва правото си да променя и редактира настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни  по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на този сайт.


I.
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ПлантикаЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закон за защитата на личните данни (ЗЗЛД), наричана за краткост АДМИНИСТРАТОР.

 1. Наименование на Администратора:„Плантика“ ЕООД 
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 373
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Цариградско шосе 373 (Градински център „ТИС“)
 4. Данни за кореспонденция:  info@plantica.bg; 0888 215 195; 0886 541 710
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204383836
 6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт:www.kzp.bg

I. ВИДОВЕ СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

В зависимост от конкретните цели и основания АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им.

 • имена (име и фамилия), адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
 • име и фамилия, адрес, телефон и адрес на електронната поща на посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, служител или др. лице, което сте упълномощили да Ви представлява пред АДМИНИСТРАТОРА във връзка с изпълнение на договора;
 • данни, събирани при плащане, направено към Администратора като: информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;
 • данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги;
 • информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

Събирането и обработването на посочените лични данни за нас се явява задължителнo, за да можем да сключим договор с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

АДМИНИСТРАТОРЪТ не записва проведените телефонни разговори и не съхранява гласови данни.


АДМИНИСТРАТОРЪТ не събира и не обработва специални категории (чувствителни данни) лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на АДМИНИСТРАТОРА. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРЪТ се задължава незабавно да ги изтрие.

II. ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(1). АДМИНИСТРАТОРЪТ събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:

 • с цел предоставяне на услуги, които АДМИНИСТРАТОРЪТ предлага;
 • за осъществяване на контакт с Вас чрез телефонен разговор или по имейл;
 • за изпълнение на задължения по договор;
 • за изпълнение на нормативно установено задължение на АДМИНИСТРАТОРА на лични данни, в съответствие с приложимото право;
 • счетоводни цели;

(2) АДМИНИСТРАТОРЪТ няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Той не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

III. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от АДМИНИСТРАТОРА предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;
 • на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните данни на КЛИЕНТА;
 • куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени от www.plantica.bg. стоки;
 • счетоводна фирма, обслужваща дейността на АДМИНИСТРАТОРА;
 • лица, които по възлагане на АДМИНИСТРАТОРА поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • банки и други разплащателни институции, обслужващи плащанията, извършени от КЛИЕНТА.

IV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва личните данни на физическите лица посредством съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.

(2) АДМИНИСТРАТОРЪТ обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на АДМИНИСТРАТОРА.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, АДМИНИСТРАТОРЪТ прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

VI. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

(1). Съхраняването на данните продължава докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от нас на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни е 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, в която сте получили поръчаните от Вас продукти. Ваши лични данни, предоставени при регистрация на нашия уебсайт, се съхраняват за срок от пет години, считано от датата на последната Ви поръчка, като след изтичане на срока за съхранение, се унищожават. В случай, че извършите регистрация без да направите поръчка, данните Ви се унищожават след изтичане на първата година от регистрацията Ви.

(2). Всички останали носители – 5 години.

VII. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Права на субектите на данни:

 • право на достъп до данните и информация за целите на обработването;
 • право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни;
 • право на коригиране на личните данни;
 • право на изтриване на личните данни;
 • право на ограничаване обработването на лични данни;
 • право на преносимост на лични данни;
 • право на възражение срещу обработването;
 • право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни (КЗЛД).

Субектите на лични данни могат да упражнят правата си, като изпратят съотвтеното обосновано искане в свободен текст с посочване на конкретна причина за искането на електронна поща с адрес: info@plantica.bg

VIII. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, които се изискват да се предоставят от КЛИЕНТА, са съобразени с услугите, които се предлагат от АДМИНИСТРАТОРА и имат задължителен характер. Предоставянето на изискваните лични данни е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни, АДМИНИСТРАТОРЪТ няма да бъде в състояние да предостави желаната от КЛИЕНТА услуга.